කියු-ඩිර් (Q-Dir) මෘදුකාංගය මඟින් ඔබට ෆෝල්ඩර් 4ක් එකවර පරිගණක තිරයේ දර්ශනය කර ගත හැකිය. ෆෝලඩර්, ෆෝලඩර් අතර අවශ්‍ය දෑ කොපි කරන්න, ෆෝල්ඩර්යෙන්, පෙන් ඩ්‍රයිව් එකකට වගේ කොපි කිරීමේදී සියළු කොටස් කොපි වූවාදැයි චෙක් කරන්න, පහසුවෙන් ෆයිල් කිහිපයක් සමඟ වැඩ කරන්න, ෆයිල් පිළිවෙලකට අසුරා ගන්න... වගේ වැඩ ගොඩකට කියු-ඩිර් උපයෝගී කරගත හැකියි. මෙහි විශේෂාංග ලෙස වර්ණ මඟින් ගොනු වෙන් කිරීම, සිතැඟි පරිදි වෙනස් කල හැකි ෆෝල්ඩර් ටෙම්ප්ලේට්ස් ලබාදීම, වැඩි වශයෙන් භාවිතා වන ෆෝල්ඩර වෙත ඉකමනින් පිවිසීමේ පහසුකම් සහ තවත් බොහෝ දේ ඇතුලත් වෙනවා. එමෙන්ම සාමාන්‍ය ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර්හි ඇති සියළු පහසුකම් අත්විදීමට පුලුවන්. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


1.1 MB


එකවර ෆෝල්ඩර් කිහිපයක් සමඟ ගණුදෙණු කරන්න

කියු-ඩිර් (Q-Dir) මෘදුකාංගය මඟින් ඔබට ෆෝල්ඩර් 4ක් එකවර පරිගණක තිරයේ දර්ශනය කර ගත හැකිය. ෆෝලඩර්, ෆෝලඩර් අතර අවශ්‍ය දෑ කොපි කරන්න, ෆෝල්ඩර්යෙන්, පෙන් ඩ්‍රයිව් එකකට වගේ කොපි කිරීමේදී සියළු කොටස් කොපි වූවාදැයි චෙක් කරන්න, පහසුවෙන් ෆයිල් කිහිපයක් සමඟ වැඩ කරන්න, ෆයිල් පිළිවෙලකට අසුරා ගන්න... වගේ වැඩ ගොඩකට කියු-ඩිර් උපයෝගී කරගත හැකියි. මෙහි විශේෂාංග ලෙස වර්ණ මඟින් ගොනු වෙන් කිරීම, සිතැඟි පරිදි වෙනස් කල හැකි ෆෝල්ඩර් ටෙම්ප්ලේට්ස් ලබාදීම, වැඩි වශයෙන් භාවිතා වන ෆෝල්ඩර වෙත ඉකමනින් පිවිසීමේ පහසුකම් සහ තවත් බොහෝ දේ ඇතුලත් වෙනවා. එමෙන්ම සාමාන්‍ය ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර්හි ඇති සියළු පහසුකම් අත්විදීමට පුලුවන්. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


1.1 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.