ඉට්සි වෙබ් අඩවිය (etsy.com) හරහා ඔබේ අත්කම් භාණ්ඩ  අන්තර්ජාතික වෙළදපල, විශේෂයෙන්ම යුරෝපීය වෙළදපල වෙත විකිණිය හැකිය. සාමාන්‍ය භාණ්ඩ විකිණීමේ කටයුතු වල නිරත ඊබේ, අලිඑක්ස්ප්‍රස් වැනි වෙබ් අඩවිවලට වඩා තරමක වෙනස් ආරක් ගන්නා ඉට්සි වෙබ් අඩවියෙහි ඔබටම අනන්‍ය වූ වෙළඳ වෙබ් පිටුවක්/වෙබ් සාප්පුවක් සකස් කර ගත හැකිය. පහතින් බාගන්න දීලා තියෙන ඊසි ඉට්සි ප්‍රොෆිට්ස් (Easy Etsy Profits) මඟින්, ඔබේ ඉට්සි සාප්පුව ආරම්භ කරන තැන සිට, විකිණීම සඳහා ලැයිස්තුගත කරීම, ස්වයංක්‍රීයව කටයුතු කිරීම, වැඩි ඉල්ලුම් සහිත භාණ්ඩ අලෙවිය, මිලකරණය, එක්සත් ජනපදයේ සහ එක්සත් රාජධානියේ ඇණවුම් ලබා ගැනීම සහ තවත් බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් බාගන්න. ජය.

23.8 MB

සයිබරය හරහා ඔබේ අත්කම් අන්තර්ජාතික වෙළදපල වෙත රැගෙන යන්න

ඉට්සි වෙබ් අඩවිය (etsy.com) හරහා ඔබේ අත්කම් භාණ්ඩ  අන්තර්ජාතික වෙළදපල, විශේෂයෙන්ම යුරෝපීය වෙළදපල වෙත විකිණිය හැකිය. සාමාන්‍ය භාණ්ඩ විකිණීමේ කටයුතු වල නිරත ඊබේ, අලිඑක්ස්ප්‍රස් වැනි වෙබ් අඩවිවලට වඩා තරමක වෙනස් ආරක් ගන්නා ඉට්සි වෙබ් අඩවියෙහි ඔබටම අනන්‍ය වූ වෙළඳ වෙබ් පිටුවක්/වෙබ් සාප්පුවක් සකස් කර ගත හැකිය. පහතින් බාගන්න දීලා තියෙන ඊසි ඉට්සි ප්‍රොෆිට්ස් (Easy Etsy Profits) මඟින්, ඔබේ ඉට්සි සාප්පුව ආරම්භ කරන තැන සිට, විකිණීම සඳහා ලැයිස්තුගත කරීම, ස්වයංක්‍රීයව කටයුතු කිරීම, වැඩි ඉල්ලුම් සහිත භාණ්ඩ අලෙවිය, මිලකරණය, එක්සත් ජනපදයේ සහ එක්සත් රාජධානියේ ඇණවුම් ලබා ගැනීම සහ තවත් බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් බාගන්න. ජය.

23.8 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.