ව්‍යාපාරයක ප්‍රධානම කාර්යයක් වන අලෙවිකරණයේ මූලධර්ම ඉගෙන ගන්න. පිලිප් කෝට්ලර් විසින් පෙන්වා දුන් ප්‍රධාන අලෙවිකරණ මූලධර්ම පදනම්කර ගෙන, පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට සහ ලෝකයේ වෙනසක් ඇති කිරීමට අලෙවිකරුවන්ට තාක්ෂණය භාවිතා කළ හැකි ආකාරය මාර්කටින් (Marketing) 5.0හි පැහැදිලි කරනු ලබයි. නව යුගයක අලෙවිකරුවන් ලෙස ව්‍යාපාරයේ ඩිජිටල් පරිවර්තනය හා ගනුදෙනුකරුවන්ගේ වෙනස්වන හැසිරීම සමඟ පොරබදමින් සිටින ඔබට, මෙම ඊ පොත පසුගිය දශකය තුළ සිදු වී ඇති පාරිභෝගික හැසිරීම්වල නානාප්‍රකාර වෙනස්වීම් සමඟ තාක්‍ෂණික හා ව්‍යාපාරයනහි පරිණාමය ඒකාබද්ධ කිරීමට මාර්ගෝපදේශයක් සපයයි. අලෙවිකරණ ස්වයංක්‍රීයකරණය සඳහා කෘතිම බුද්ධිය, කඩිනම් අලෙවිකරණය, “ඒකක කොටස්” අලෙවිකරණය, අලෙවිකරණය සඳහා මුහුණු හඳුනාගැනීම සහ ශබ්ද තාක්‍ෂණය, ආයතනික ක්‍රියාකාරිත්වය සහ තවත් බොහෝ දේ මේ යටතේ ඔ‌බේ දැනුමට එක් කර ගත හැකිය. බාගන්න. ජය.


11.2 MB


නව තාක්ෂණය හා අලෙවිකරණය ගලපන්න

ව්‍යාපාරයක ප්‍රධානම කාර්යයක් වන අලෙවිකරණයේ මූලධර්ම ඉගෙන ගන්න. පිලිප් කෝට්ලර් විසින් පෙන්වා දුන් ප්‍රධාන අලෙවිකරණ මූලධර්ම පදනම්කර ගෙන, පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට සහ ලෝකයේ වෙනසක් ඇති කිරීමට අලෙවිකරුවන්ට තාක්ෂණය භාවිතා කළ හැකි ආකාරය මාර්කටින් (Marketing) 5.0හි පැහැදිලි කරනු ලබයි. නව යුගයක අලෙවිකරුවන් ලෙස ව්‍යාපාරයේ ඩිජිටල් පරිවර්තනය හා ගනුදෙනුකරුවන්ගේ වෙනස්වන හැසිරීම සමඟ පොරබදමින් සිටින ඔබට, මෙම ඊ පොත පසුගිය දශකය තුළ සිදු වී ඇති පාරිභෝගික හැසිරීම්වල නානාප්‍රකාර වෙනස්වීම් සමඟ තාක්‍ෂණික හා ව්‍යාපාරයනහි පරිණාමය ඒකාබද්ධ කිරීමට මාර්ගෝපදේශයක් සපයයි. අලෙවිකරණ ස්වයංක්‍රීයකරණය සඳහා කෘතිම බුද්ධිය, කඩිනම් අලෙවිකරණය, “ඒකක කොටස්” අලෙවිකරණය, අලෙවිකරණය සඳහා මුහුණු හඳුනාගැනීම සහ ශබ්ද තාක්‍ෂණය, ආයතනික ක්‍රියාකාරිත්වය සහ තවත් බොහෝ දේ මේ යටතේ ඔ‌බේ දැනුමට එක් කර ගත හැකිය. බාගන්න. ජය.


11.2 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.