මයි ෆෝන් එක්ස්ප්‍රෝලර් (My Phone Explorer) මෘදුකාංගය මඟින් ඔබේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනය වයිෆයි, කේබල් හෝ බ්ලූටූත් භාවිතා කරමින් ඔබේ පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමට සහ ඔබගේ සියලුම දුරකථන අන්තර්ගතයන් කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ සලසයි. ඔබට ඔබගේ සියලුම දුරකථන සම්බන්ධතා බැලීමට, කෙටි පණිවිඩ කියවීමට, ඇමතුම් ලොග් බැලීමට, දුරකථනයේ ඇති ලිපිගොනු පිරික්සීමට, දින දර්ශනය බැලීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට, දුරකථන මතකය සහ බැටරි තත්ත්වය බැලීමට සහ තවත් බොහෝ දේ කළ හැකිය. 


එමෙන්ම මයි ෆෝන් එක්ස්ප්‍රෝලර් හට ඔබගේ සම්බන්ධතා සහ දින දර්ශනය, අවුට්ලුක් වැනි මෘදුකාංග සහ වෙනත් යෙදුම් සමඟ සම්බන්ධ කිරීමට, ඔබගේ දුරකථන අන්තර්ගතය බැක්අප් කිරීමට, ඔබේ පරිගණකයට ෆයිල් කොපි කිරීමට, කෙටි පණිවුඩ වල ගොනුවක් නිර්මාණය කිරීමට, ඡායාරූප ගොනු සම්බන්ධ කිරීමට සහ තවත් වැඩකිඩ ගොඩක් දාන්න පුලුවන්. බාගෙන උක්සාහ කරලා බලන්න. ජය. 


16.4 MB


ඔබේ වින්ඩෝස් පරිගණකය සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ජංගම දුරකථනය සම්බන්ධ කරන අළුත්ම ක්‍රමය

මයි ෆෝන් එක්ස්ප්‍රෝලර් (My Phone Explorer) මෘදුකාංගය මඟින් ඔබේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනය වයිෆයි, කේබල් හෝ බ්ලූටූත් භාවිතා කරමින් ඔබේ පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමට සහ ඔබගේ සියලුම දුරකථන අන්තර්ගතයන් කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ සලසයි. ඔබට ඔබගේ සියලුම දුරකථන සම්බන්ධතා බැලීමට, කෙටි පණිවිඩ කියවීමට, ඇමතුම් ලොග් බැලීමට, දුරකථනයේ ඇති ලිපිගොනු පිරික්සීමට, දින දර්ශනය බැලීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට, දුරකථන මතකය සහ බැටරි තත්ත්වය බැලීමට සහ තවත් බොහෝ දේ කළ හැකිය. 


එමෙන්ම මයි ෆෝන් එක්ස්ප්‍රෝලර් හට ඔබගේ සම්බන්ධතා සහ දින දර්ශනය, අවුට්ලුක් වැනි මෘදුකාංග සහ වෙනත් යෙදුම් සමඟ සම්බන්ධ කිරීමට, ඔබගේ දුරකථන අන්තර්ගතය බැක්අප් කිරීමට, ඔබේ පරිගණකයට ෆයිල් කොපි කිරීමට, කෙටි පණිවුඩ වල ගොනුවක් නිර්මාණය කිරීමට, ඡායාරූප ගොනු සම්බන්ධ කිරීමට සහ තවත් වැඩකිඩ ගොඩක් දාන්න පුලුවන්. බාගෙන උක්සාහ කරලා බලන්න. ජය. 


16.4 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.