දේශීය වෙදකම් ප්‍රවර්ධන, ග්‍රාමීය හා ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන හා ප්‍රජා සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආයුර්‌වේද දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් කෝවිඩ් -19 වෛරසයේ බලපෑමට ලක් නොවී සිටීමට, ඔබ කල යුත්තේ කුමක්ද? යන්න පැහැදිලි කරමින් "කොරෝනා වසංගත මර්ධනය සඳහා ආයුර්වේද ශාස්ත්‍රානුකූල සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය" නිකුත් කර ඇත. එය පහතින් බාගත හැකි අතර කියවා අවබෝධ කරගෙන, අනුගමනය කරමු. ජය. 


1.2 MB


කොරෝනා වසංගත මර්ධනය සඳහා සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය

 

දේශීය වෙදකම් ප්‍රවර්ධන, ග්‍රාමීය හා ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන හා ප්‍රජා සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආයුර්‌වේද දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් කෝවිඩ් -19 වෛරසයේ බලපෑමට ලක් නොවී සිටීමට, ඔබ කල යුත්තේ කුමක්ද? යන්න පැහැදිලි කරමින් "කොරෝනා වසංගත මර්ධනය සඳහා ආයුර්වේද ශාස්ත්‍රානුකූල සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය" නිකුත් කර ඇත. එය පහතින් බාගත හැකි අතර කියවා අවබෝධ කරගෙන, අනුගමනය කරමු. ජය. 


1.2 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.