ඔබගේ ව්‍යාපාරික කටයුතු සදහා යොදාගත හැකි ‍ෆොටෝෂොප් මොක්අප් තොගයක් දැන්ම බාගන්න. වෙන වෙනම ලේයර්ස් රීනේම් කර ඇති නිසා ලේසියෙන්ම එඩිට් කරගන්න පුලුවන්. පහත රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි  ස්මාර්ට් ෆෝන්, ටැබ්, ලැප්ටොප්, බෝතලයක්, කප්, පොතක්, කාඩ් එකක් සහ ටී ෂර්ට් එකක් ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට එඩිට් කරගන්න මෙහි අන්තර්ගත වෙනවා. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


1 GB


සුපිරිම ෆොටෝෂොප් මොක්අප් තොගයක් බාගන්න

ඔබගේ ව්‍යාපාරික කටයුතු සදහා යොදාගත හැකි ‍ෆොටෝෂොප් මොක්අප් තොගයක් දැන්ම බාගන්න. වෙන වෙනම ලේයර්ස් රීනේම් කර ඇති නිසා ලේසියෙන්ම එඩිට් කරගන්න පුලුවන්. පහත රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි  ස්මාර්ට් ෆෝන්, ටැබ්, ලැප්ටොප්, බෝතලයක්, කප්, පොතක්, කාඩ් එකක් සහ ටී ෂර්ට් එකක් ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට එඩිට් කරගන්න මෙහි අන්තර්ගත වෙනවා. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


1 GB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.