බිට් කොයින් ඇතුළු ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ගැන අපි මීට ඉස්සර සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා කතා කලා ඔබට මතක ඇති. ක්‍රිප්ටෝ කොයින් ඩ්‍රොප් (Crypto Coin Drop) ඊපොත මඟින් ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වල ආයෝජනය කර ප්‍රතිලාභ ලබාගන්නා අළුත් ක්‍රමයක් ගැන ඉගෙනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙම ඊපොතේ රචකයා විසින් 2017දී ඩොගී කොයින් (Doge Coin) පිළිබද ඉදිරිපත් කරන ලද සාර්ථක වූ පුරෝකථන පිළිබඳවත් මෙහි විස්තර අඩංගු කරලා තියෙනවා. එහෙනම් පිටු 37කින් යුත් ක්‍රිප්ටෝ කොයින් ඩ්‍රොප් ඊපොත දැන්ම බාගන්න. ජය.


0.8 MB


ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වැස්ස - Crypto Coin Drop

බිට් කොයින් ඇතුළු ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ගැන අපි මීට ඉස්සර සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා කතා කලා ඔබට මතක ඇති. ක්‍රිප්ටෝ කොයින් ඩ්‍රොප් (Crypto Coin Drop) ඊපොත මඟින් ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වල ආයෝජනය කර ප්‍රතිලාභ ලබාගන්නා අළුත් ක්‍රමයක් ගැන ඉගෙනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙම ඊපොතේ රචකයා විසින් 2017දී ඩොගී කොයින් (Doge Coin) පිළිබද ඉදිරිපත් කරන ලද සාර්ථක වූ පුරෝකථන පිළිබඳවත් මෙහි විස්තර අඩංගු කරලා තියෙනවා. එහෙනම් පිටු 37කින් යුත් ක්‍රිප්ටෝ කොයින් ඩ්‍රොප් ඊපොත දැන්ම බාගන්න. ජය.


0.8 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.