ඉම්බැජ් (ImBatch) මෘදුකාංගය මඟින් ඡායාරූප සමුහයක් සඳහා එකවර වෙනස්කම් ඇතුලත් කර ගැනීමට හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ඔබ සතු ඡායාරූප තොගයක් ෆේස්බුක් අප්ලෝඩ් කිරීම සඳහා එකම ප්‍රමාණයකට කපා ගැනීමට ඉම්බැජ් හරහා පුලුවන්. ඒ වගේම වර්ණ වෙනස් කිරීම, රොටේට් කිරීම, බ්ලර් වැනි ඉෆෙක්ට්ස් යෙදීම, ටැග් ඉවත් කිරීම හෝ එකතු කිරීම, පින්තූර දිනයන් වෙනස් කිරීම, පී ඩී එෆ් බවට පරිවර්තනය සහ තවත් බෙහෝ ප්‍රයෝජන මෙයින් ලබාගත හැකිය. ඉම්බැජ් මෘදුකාංගය ලබාදෙන එඩිටින් පියවරයන් කිහිපයක් වුවද එක ක්ලික් එකකින් එකවර ඡායාරූප සමුහයකට ඇතුලත් කරගැනීමට ඉඩ ලබා දේ. එමෙන්ම ඡායාරූප සඳහා එඩිටින් ප්‍රීවිව් එකක් පෙන්වන බැවින් ඔබට අවශ්‍ය කටයුත්ත සිදුකර ගැනීම පහසුය. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


29.8 MB


ඡායාරූප තොගයක් එකවර එඩිට් කරමු - ImBatch

ඉම්බැජ් (ImBatch) මෘදුකාංගය මඟින් ඡායාරූප සමුහයක් සඳහා එකවර වෙනස්කම් ඇතුලත් කර ගැනීමට හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ඔබ සතු ඡායාරූප තොගයක් ෆේස්බුක් අප්ලෝඩ් කිරීම සඳහා එකම ප්‍රමාණයකට කපා ගැනීමට ඉම්බැජ් හරහා පුලුවන්. ඒ වගේම වර්ණ වෙනස් කිරීම, රොටේට් කිරීම, බ්ලර් වැනි ඉෆෙක්ට්ස් යෙදීම, ටැග් ඉවත් කිරීම හෝ එකතු කිරීම, පින්තූර දිනයන් වෙනස් කිරීම, පී ඩී එෆ් බවට පරිවර්තනය සහ තවත් බෙහෝ ප්‍රයෝජන මෙයින් ලබාගත හැකිය. ඉම්බැජ් මෘදුකාංගය ලබාදෙන එඩිටින් පියවරයන් කිහිපයක් වුවද එක ක්ලික් එකකින් එකවර ඡායාරූප සමුහයකට ඇතුලත් කරගැනීමට ඉඩ ලබා දේ. එමෙන්ම ඡායාරූප සඳහා එඩිටින් ප්‍රීවිව් එකක් පෙන්වන බැවින් ඔබට අවශ්‍ය කටයුත්ත සිදුකර ගැනීම පහසුය. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


29.8 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.