සිස්ගේජ් (SysGauge) මෘදුකාංගය මඟින් ඔබේ පරිගණකයේ මෙහෙයුම් පද්ධතියේ සහ දෘඩාංගයන්හි කාර්යක්ෂමතාව මැනිය හැකිවන අතර, එය සී පී යූ භාවිතය, රැම් භාවිතය, සම්බන්දිත නෙට්වර්ක් භාවිතය, මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය, ගොනු පද්ධතියේ/ ෆයිල් එක්ස්ප්‍රෝලර්හි ක්‍රියාකාරිත්වය, යූ ඒස් බී කාර්ය සාධනය, හාර්ඩ් ඩිස්ක්වල භාවිතය සහ තවත් බොහෝ අංගයන්හි කාර්යක්ෂමතාව මැනීමට ඔබට හැකියාව ලබා දෙයි.


අදාල මිනුම් අංගයන්හි උපරිම සීමාවක් ඔබට තීරණය කළ හැකි අතර එම සීමාව ඉක්ම ගිය විට නොර්ටිෆිකේෂන් ශබ්දයක් වාදනය කිරීමට, ඊ-මේල් පනිවුඩයක් ලබා ගැනීමට හෝ වෙනත් විධානයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිස්ගේජ් පහසුකම් සපයයි. එමෙන්ම ඔබේ පරිගණකයේ මෙහෙයුම් පද්ධතියේ සහ දෘඩාංගයන්හි පවතින තීරණාත්මක ගැටළු පරීක්ෂා කර සරල සාරාංශ වාර්තාවක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. HTML, PDF, Excel, Text, CSV සහ XML ඇතුළු සම්මත ආකෘති ගණනාවකට සිස්ගේජ් රිපෝර්ට්ස්  ලබාගත හැක. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


4.6 MB


වින්ඩෝස් ටාස්ක් මැනේජර්ටත් වඩා වැඩකිඩ - SysGauge

සිස්ගේජ් (SysGauge) මෘදුකාංගය මඟින් ඔබේ පරිගණකයේ මෙහෙයුම් පද්ධතියේ සහ දෘඩාංගයන්හි කාර්යක්ෂමතාව මැනිය හැකිවන අතර, එය සී පී යූ භාවිතය, රැම් භාවිතය, සම්බන්දිත නෙට්වර්ක් භාවිතය, මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය, ගොනු පද්ධතියේ/ ෆයිල් එක්ස්ප්‍රෝලර්හි ක්‍රියාකාරිත්වය, යූ ඒස් බී කාර්ය සාධනය, හාර්ඩ් ඩිස්ක්වල භාවිතය සහ තවත් බොහෝ අංගයන්හි කාර්යක්ෂමතාව මැනීමට ඔබට හැකියාව ලබා දෙයි.


අදාල මිනුම් අංගයන්හි උපරිම සීමාවක් ඔබට තීරණය කළ හැකි අතර එම සීමාව ඉක්ම ගිය විට නොර්ටිෆිකේෂන් ශබ්දයක් වාදනය කිරීමට, ඊ-මේල් පනිවුඩයක් ලබා ගැනීමට හෝ වෙනත් විධානයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිස්ගේජ් පහසුකම් සපයයි. එමෙන්ම ඔබේ පරිගණකයේ මෙහෙයුම් පද්ධතියේ සහ දෘඩාංගයන්හි පවතින තීරණාත්මක ගැටළු පරීක්ෂා කර සරල සාරාංශ වාර්තාවක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. HTML, PDF, Excel, Text, CSV සහ XML ඇතුළු සම්මත ආකෘති ගණනාවකට සිස්ගේජ් රිපෝර්ට්ස්  ලබාගත හැක. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


4.6 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.