දැනට තියෙන වෛරස්ගාඩ් අතරින් ඉහලම ශක්‍යතාවක් ඇති වෛරස්ගාඩ් එක ලෙස බිට්ඩිෆෙන්ඩර් (Bitdefender) හඳුන්වන්න පුලුවන්. ඉතිං බිට්ඩිෆෙන්ඩර් නිල වෙබ් අඩවිය හරහා මෙම වෛරස්ගාඩ් එක මාස තුනකට නොමිලේ දෙනවා. මාස 3න් පස්සේ ෆ්‍රී වර්ෂන් එකට මාරු වෙලා භාවිතා කල හැකියි. එහෙනම් මෙතනින් ගිහින් ඔබේ බිට්ඩිෆෙන්ඩර් පිටපත බාගන්න. ජය.


බිට්ඩිෆෙන්ඩර් වෛරස්ගාඩ් එක මාස තුනක් නොමිලේ

දැනට තියෙන වෛරස්ගාඩ් අතරින් ඉහලම ශක්‍යතාවක් ඇති වෛරස්ගාඩ් එක ලෙස බිට්ඩිෆෙන්ඩර් (Bitdefender) හඳුන්වන්න පුලුවන්. ඉතිං බිට්ඩිෆෙන්ඩර් නිල වෙබ් අඩවිය හරහා මෙම වෛරස්ගාඩ් එක මාස තුනකට නොමිලේ දෙනවා. මාස 3න් පස්සේ ෆ්‍රී වර්ෂන් එකට මාරු වෙලා භාවිතා කල හැකියි. එහෙනම් මෙතනින් ගිහින් ඔබේ බිට්ඩිෆෙන්ඩර් පිටපත බාගන්න. ජය.


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.