"දේසේ හැටියට වාසේ" කියල එදා පැරැන්නන් කීවේ කටකහනවට නෙවේ. අපි ඉපදුනුදා සිට මැරෙනකම්ම අපිට විවිධ පුද්ගලයින් සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදුවෙනවා. ඒ අතර අමාරුකාරයන්, නහර කාරයන්, ඇම්බැට්ටයින්, ගල් ආදන්, ඇම්ඩන්ල, මැරයින්, කපටින් ආදී විවිධ නම් වලින් සමාජය හඳුන්වනු ලබන පුද්ගලයින් සමඟ ගණුදෙනු කිරීමට සිදු වෙනවා. සමහරුන් අපේ ජීවිතයට ප්‍රශ්න ඇති කරවනවා පමණක් නොව ජීවිතය පිළිබඳ කලකිරීමට පත් කිරීමට තරම් ඔවුන් දරුණු වෙනවා. ඉතිං මෙවැනි පුද්ගලයින් සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද? යන්න පැහැදිලි කරමින් ගිල් හැසන් (Gill Hasson) මහතා විසින් රචිත How to Deal With Difficult People - Smart Tactics for Overcoming the Problem People in Your Life ඊපොත පහතින් බාගන්න පුලුවන්. මෙම ඊපොත ඊපබ් (EPub) ෆොමැට්ටුවෙන් ඇති අතර ඊපබ් ගැන දන්නේ නැති අය මෙතනින් ගිහින් දැනගන්න. බාගන්න. ජය.


0.2 MB


දුෂ්කර පුද්ගලයින් සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද? ඔබ මුහුණදෙන ගැටලු මඟහරවා ගැනීමට ස්මාර්ට් උපක්‍රම

"දේසේ හැටියට වාසේ" කියල එදා පැරැන්නන් කීවේ කටකහනවට නෙවේ. අපි ඉපදුනුදා සිට මැරෙනකම්ම අපිට විවිධ පුද්ගලයින් සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදුවෙනවා. ඒ අතර අමාරුකාරයන්, නහර කාරයන්, ඇම්බැට්ටයින්, ගල් ආදන්, ඇම්ඩන්ල, මැරයින්, කපටින් ආදී විවිධ නම් වලින් සමාජය හඳුන්වනු ලබන පුද්ගලයින් සමඟ ගණුදෙනු කිරීමට සිදු වෙනවා. සමහරුන් අපේ ජීවිතයට ප්‍රශ්න ඇති කරවනවා පමණක් නොව ජීවිතය පිළිබඳ කලකිරීමට පත් කිරීමට තරම් ඔවුන් දරුණු වෙනවා. ඉතිං මෙවැනි පුද්ගලයින් සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද? යන්න පැහැදිලි කරමින් ගිල් හැසන් (Gill Hasson) මහතා විසින් රචිත How to Deal With Difficult People - Smart Tactics for Overcoming the Problem People in Your Life ඊපොත පහතින් බාගන්න පුලුවන්. මෙම ඊපොත ඊපබ් (EPub) ෆොමැට්ටුවෙන් ඇති අතර ඊපබ් ගැන දන්නේ නැති අය මෙතනින් ගිහින් දැනගන්න. බාගන්න. ජය.


0.2 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.