බිට්කොයින් ඇතුළු ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ගැන අපි සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා කිහිපවතාවක් කතා කලා ඔබට මතක ඇති. මේ දවස්වල ක්‍රිප්ටෝ මුදල් පිළිබදව නිකුත් වූ ඉතා ජනප්‍රිය පාඨමාලාවක් ඔබට පහතින් බාගන්න පුලුවන්. ෆ්‍රී ඩේලි ක්‍රිප්ටෝ (Free Daily Crypto) ලෙස හඳුන්වන මෙම පාඨමාලාවේ ප්‍රධාන කරුණු සියල්ල වීඩියෝ මඟින් විස්තර කර ඇති නිසා තේරුම් ගන්න ලේසියි. වීඩියෝ සියල්ල පී ඩී එෆ් ෆයිල් එකට ලින්ක් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


0.2 MB


ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ඉපයීම වීඩියෝ මඟින් උගනිමු

බිට්කොයින් ඇතුළු ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ගැන අපි සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා කිහිපවතාවක් කතා කලා ඔබට මතක ඇති. මේ දවස්වල ක්‍රිප්ටෝ මුදල් පිළිබදව නිකුත් වූ ඉතා ජනප්‍රිය පාඨමාලාවක් ඔබට පහතින් බාගන්න පුලුවන්. ෆ්‍රී ඩේලි ක්‍රිප්ටෝ (Free Daily Crypto) ලෙස හඳුන්වන මෙම පාඨමාලාවේ ප්‍රධාන කරුණු සියල්ල වීඩියෝ මඟින් විස්තර කර ඇති නිසා තේරුම් ගන්න ලේසියි. වීඩියෝ සියල්ල පී ඩී එෆ් ෆයිල් එකට ලින්ක් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


0.2 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.