ඩොලර් 14ක් වටිනා ෆ්රෝස්ට් ෆන්ක් (Frostpunk) ගේම් එක මේ දවස්වල එපික් ස්ටෝරුවේ නොමිලේ දෙනවා. ෆ්රෝස්ට් ෆන්ක් ගේම් එකේදී ඔබට අධික සීතලින් මිය යන ලෝකයේ ඉතිරිව ජීවත් වන මිනිසුන් සඳහා අවසන් නගරය නිර්මාණය කිරීමට සිදු වෙනවා. ස්ට්‍රැටජි ගේම් වලට ආස ඔබට, කළමනාකරණ සහ නායකත්ව ගුණාංග වර්ධනය කර ගනිමින්, තම ජනතාවගේ එදිනදා ජීවිතය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය දෑ සපයා දෙමින්, නගරය ගොඩ නැගීමේ අත්දැකීම ලබාගන්න පුලුවන්. ඉතිං එපික් ස්ටෝරුව තාම කොම්පියුටරේට ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගෙන නැති අය මෙතනින් ගිහින් බා ගන්න. ඊට පස්සේ ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරලා රෙජිස්ටර් වෙලා ස්ටොර් (Store) ටැබ් එකෙන් නොමිලේ දෙන ෆ්රෝස්ට් ෆන්ක් ගේම් එක ඇඩ් කර ගන්න. ඊට පස්සේ ඩේටා තියෙන වෙලාවක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා සෙල්ලම් කරන්න. මේ ගේම් එක නොමිලේ දෙන්නේ 2021.06.10 දක්වා පමණයි. ඒ නිසා ඉක්මන් කරන්න. ජය.


අධික සීතලින් මිය යන ලෝකයේ අවසන් නගරය නිර්මාණය කරන්න

ඩොලර් 14ක් වටිනා ෆ්රෝස්ට් ෆන්ක් (Frostpunk) ගේම් එක මේ දවස්වල එපික් ස්ටෝරුවේ නොමිලේ දෙනවා. ෆ්රෝස්ට් ෆන්ක් ගේම් එකේදී ඔබට අධික සීතලින් මිය යන ලෝකයේ ඉතිරිව ජීවත් වන මිනිසුන් සඳහා අවසන් නගරය නිර්මාණය කිරීමට සිදු වෙනවා. ස්ට්‍රැටජි ගේම් වලට ආස ඔබට, කළමනාකරණ සහ නායකත්ව ගුණාංග වර්ධනය කර ගනිමින්, තම ජනතාවගේ එදිනදා ජීවිතය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය දෑ සපයා දෙමින්, නගරය ගොඩ නැගීමේ අත්දැකීම ලබාගන්න පුලුවන්. ඉතිං එපික් ස්ටෝරුව තාම කොම්පියුටරේට ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගෙන නැති අය මෙතනින් ගිහින් බා ගන්න. ඊට පස්සේ ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරලා රෙජිස්ටර් වෙලා ස්ටොර් (Store) ටැබ් එකෙන් නොමිලේ දෙන ෆ්රෝස්ට් ෆන්ක් ගේම් එක ඇඩ් කර ගන්න. ඊට පස්සේ ඩේටා තියෙන වෙලාවක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා සෙල්ලම් කරන්න. මේ ගේම් එක නොමිලේ දෙන්නේ 2021.06.10 දක්වා පමණයි. ඒ නිසා ඉක්මන් කරන්න. ජය.


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.