එදිනදා පරිගණක භාවිතා කරන ඔබ පරිගණක වෛරසයකින්, ස්පෑමින්, ෆිෂින් හෝ වෙනයම් ආකාරයකින් අනිවාර්යෙන්ම කරදර විද ඇති. ඉතිං මෙවැනි කරදර වලින් බේරී සිටීමට හා අවශ්‍ය විට ආරක්ෂණ උපක්‍රමයක් වශයෙන් (Ethical Hacking) භාවිතා කිරීම සඳහා හැකින් පිළිබඳව දැන සිටීම වැදගත් වෙනවා. හැකින් ෆෝ බිගිනර්ස් (Hacking For Beginners) ඊපොත  මඟින් ඔබට හැකින් සම්බන්ධ මූලික දැනුමක් ලබාගන්නට පුලුවන්. ඒ වගේම ඉහත කී පරිගණක වෛරස්, ස්පෑමින්, ෆිෂින් සහ තවත් බොහෝ දේ ගැන ඉගෙන ගන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


5.7 MB

හැකින් වලට අත්තිවාරම - Hacking For Beginners

එදිනදා පරිගණක භාවිතා කරන ඔබ පරිගණක වෛරසයකින්, ස්පෑමින්, ෆිෂින් හෝ වෙනයම් ආකාරයකින් අනිවාර්යෙන්ම කරදර විද ඇති. ඉතිං මෙවැනි කරදර වලින් බේරී සිටීමට හා අවශ්‍ය විට ආරක්ෂණ උපක්‍රමයක් වශයෙන් (Ethical Hacking) භාවිතා කිරීම සඳහා හැකින් පිළිබඳව දැන සිටීම වැදගත් වෙනවා. හැකින් ෆෝ බිගිනර්ස් (Hacking For Beginners) ඊපොත  මඟින් ඔබට හැකින් සම්බන්ධ මූලික දැනුමක් ලබාගන්නට පුලුවන්. ඒ වගේම ඉහත කී පරිගණක වෛරස්, ස්පෑමින්, ෆිෂින් සහ තවත් බොහෝ දේ ගැන ඉගෙන ගන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


5.7 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.