කාලයත් සමඟ ඔබේ වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකිරීම, වේගය අඩුවීම, අපිලිවෙල වීම, හාඩ් ඩිස්කයේ ඉඩ මදිවීම වගේ ලෙඩ ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. වයිස් කෙයා 365 ෆ්‍රී වර්ෂන් මෘදුකාංගය මඟින් මෙවැනි තත්වයන් 90%වඩා අඩු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබේ පරිගණකයේ කාර්යක්ෂමතාවයට බලපාන සියළු සාධක සලකා බලා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් ලකුණු ලබා දීමක් සිදු කරනවා. උදාහරණයක් විදියට හාර්ඩ් ඩිස්ක් එකේ ධාරිතාවය ඉක්මවා යාමට ආසන්න වී තිබේ නම් වයිස් කෙයා 365 මඟින් ස්කෑන් කර ජන්ක් ෆයිල්ස්, ටෙම්පරි ෆයිල්ස්, බ්‍රවුසර් හිස්ට්‍රි ආදිය ඉවත් කර නැවත ඉඩ ලබාගත හැකියි. ඔබ නොදන්නා විශේෂාංග භාවිතා කිරීමට පෙර ඒ පිළිබඳව ගූගල් සෙවුමක් කරන්න. බාගන්න. ජය. 


22.4 MB


වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධති සත්කාරය - Wise Care 365

කාලයත් සමඟ ඔබේ වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකිරීම, වේගය අඩුවීම, අපිලිවෙල වීම, හාඩ් ඩිස්කයේ ඉඩ මදිවීම වගේ ලෙඩ ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. වයිස් කෙයා 365 ෆ්‍රී වර්ෂන් මෘදුකාංගය මඟින් මෙවැනි තත්වයන් 90%වඩා අඩු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබේ පරිගණකයේ කාර්යක්ෂමතාවයට බලපාන සියළු සාධක සලකා බලා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් ලකුණු ලබා දීමක් සිදු කරනවා. උදාහරණයක් විදියට හාර්ඩ් ඩිස්ක් එකේ ධාරිතාවය ඉක්මවා යාමට ආසන්න වී තිබේ නම් වයිස් කෙයා 365 මඟින් ස්කෑන් කර ජන්ක් ෆයිල්ස්, ටෙම්පරි ෆයිල්ස්, බ්‍රවුසර් හිස්ට්‍රි ආදිය ඉවත් කර නැවත ඉඩ ලබාගත හැකියි. ඔබ නොදන්නා විශේෂාංග භාවිතා කිරීමට පෙර ඒ පිළිබඳව ගූගල් සෙවුමක් කරන්න. බාගන්න. ජය. 


22.4 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.