ගූගල් සමාගම මඟින් අපේ එදිනදා වැඩකටයුතු පහසු කර ගැනීමට ලබා දෙන මෙවලම් ගැන සඳහන්, ද කම්ප්ලීට් ගූගල් මැනුවල් (The Complete Google Manual) ඊබුක් එක ඔබ මීට පෙර සිංහලෙන් සොෆ්ට්වෙයා වෙබ් අඩවියෙන් බාගත්තාද? මඟහැරුනානම් දැන්ම මෙතනින් ගිහින් බාගන්න. ගූගල් ට්‍රික්ස් ඇන්ඩ් ටිප්ස් (Google Tricks And Tips) ඊබුක් එක මඟින් තවදුරටත් ගූගල් මෙවලම් වලින් වැඩගන්න ආකාරය ඉගෙනගන්න පුලුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් ගූගල් මැප්ස්, ගූගල් අර්ත්, ගූගල් ට්‍රාන්ස්ලේට්, ගූගල් ෆ්ලයිට්ස්, ෆොටෝ එඩිටින්, යූටියුබ්, ගූගල් ඩ්‍රයිව්, ගූගල් ඩොක්ස්, ගූගල් ෂීට්ස්, ගූගල් ඩ්‍රෝවින්, ගූගල් ස්ලයිඩ්ස්, ගූගල් ෆෝම්ස්, ගූගල් ක්ලවුඩ් ප්‍රින්ට්, ගූගල් කීප්, ගූගල් ප්ලේ සහ බ්ලොගර් පිළිබඳව මෙහි ඇතුලත් වෙනවා. එහෙනම් බාගෙන කියවන්න. ජය. 


36.8 MB


ගූගල් මෙවලම් සහ රහස් තවදුරටත්

ගූගල් සමාගම මඟින් අපේ එදිනදා වැඩකටයුතු පහසු කර ගැනීමට ලබා දෙන මෙවලම් ගැන සඳහන්, ද කම්ප්ලීට් ගූගල් මැනුවල් (The Complete Google Manual) ඊබුක් එක ඔබ මීට පෙර සිංහලෙන් සොෆ්ට්වෙයා වෙබ් අඩවියෙන් බාගත්තාද? මඟහැරුනානම් දැන්ම මෙතනින් ගිහින් බාගන්න. ගූගල් ට්‍රික්ස් ඇන්ඩ් ටිප්ස් (Google Tricks And Tips) ඊබුක් එක මඟින් තවදුරටත් ගූගල් මෙවලම් වලින් වැඩගන්න ආකාරය ඉගෙනගන්න පුලුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් ගූගල් මැප්ස්, ගූගල් අර්ත්, ගූගල් ට්‍රාන්ස්ලේට්, ගූගල් ෆ්ලයිට්ස්, ෆොටෝ එඩිටින්, යූටියුබ්, ගූගල් ඩ්‍රයිව්, ගූගල් ඩොක්ස්, ගූගල් ෂීට්ස්, ගූගල් ඩ්‍රෝවින්, ගූගල් ස්ලයිඩ්ස්, ගූගල් ෆෝම්ස්, ගූගල් ක්ලවුඩ් ප්‍රින්ට්, ගූගල් කීප්, ගූගල් ප්ලේ සහ බ්ලොගර් පිළිබඳව මෙහි ඇතුලත් වෙනවා. එහෙනම් බාගෙන කියවන්න. ජය. 


36.8 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.