ෆොටොර් (Fotor)  නම් සරල මෘදුකාංගය හරහා ඔබේ අසාර්ථක වූ ඡායාරූපයක් සඳහා වුවද උසස් තත්වයේ වැඩිදියුණු කිරීම් එක් කල හැකිය. ප්‍රධාන වශයෙන් "Portrait", "Backlit", "Flash", "Cloudy", "Food", "Landscape" ආදී අවස්ථාවන් අතරින් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ගැලපීම් එක් කරන්න. එමෙන්ම exposure, brightness, contrast, detail සහ white balance සීරුමාරු කරන්න.  ඔබේ ඡායාරූපයට කලාත්මක පෙනුමක් එක් කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, ක්ලැසික්, ලොමෝ, බී ඇන්ඩ් ඩබ්ලිව්, ආර්ට් සහ විග්නෙට්ස් ඇතුළු විවිධ ප්‍රයෝග 60 කට වඩා තෝරා ගත හැකිය. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය ෆොටෝ එඩිටින් මෘදුකාංගයක අඩංගු අංගෝපාංග ෆොටොර් සතුවේ. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


455 MB


චොර වූ ඡායාරූපයක් ගොඩ දා ගැනීමේ කලාව

ෆොටොර් (Fotor)  නම් සරල මෘදුකාංගය හරහා ඔබේ අසාර්ථක වූ ඡායාරූපයක් සඳහා වුවද උසස් තත්වයේ වැඩිදියුණු කිරීම් එක් කල හැකිය. ප්‍රධාන වශයෙන් "Portrait", "Backlit", "Flash", "Cloudy", "Food", "Landscape" ආදී අවස්ථාවන් අතරින් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ගැලපීම් එක් කරන්න. එමෙන්ම exposure, brightness, contrast, detail සහ white balance සීරුමාරු කරන්න.  ඔබේ ඡායාරූපයට කලාත්මක පෙනුමක් එක් කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, ක්ලැසික්, ලොමෝ, බී ඇන්ඩ් ඩබ්ලිව්, ආර්ට් සහ විග්නෙට්ස් ඇතුළු විවිධ ප්‍රයෝග 60 කට වඩා තෝරා ගත හැකිය. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය ෆොටෝ එඩිටින් මෘදුකාංගයක අඩංගු අංගෝපාංග ෆොටොර් සතුවේ. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


455 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.